| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ЖАНА КООМДУК ДИСЦИПЛИНАЛАР КАФЕДРАСЫ

Эл аралык мамилелер жана коомдук дисциплиналар кафедрасы


Эл аралык мамилелер жана коомдук дисциплиналар кафедрасы 530800 Эл аралык мамилелер багыты боюнча адис-бакалаврларды кесиптик даярдоо үчүн иш жүргүзөт.Эл аралык мамилелер адистиги боюнча жогорку квалификациялуу студент-бүтүрүүчүлөрдү даярдоо үчүн окуу жылы ичинде араб тили жана адабиятынын, англис тилин үйрөнүүнүн тереңдетилген программалары окутулат.

Эл аралык мамилелер жана коомдук дисциплиналар кафедрасы жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулар курамы адистерди даярдоодо иш жүргүзөт, анын ичинен – 2 илимдин доктору, 3 профессор, илимдин кандидаты- 4, ага окутуучу -4. Окумуштуулук даражасы бар илимдин кандидаты жана илимдин докторлору сапаттык курамдын 75 % дык катышты түзөт.

Акыркы беш жылда тарых боюнча бир доктордук диссертация жана үч кандидаттык диссертация корголгон, анын ичинен 1 - тарых илимдеринин кандидаты жана 2 - саясий илимдеринин кандидаты. Кафедранын кадрдык потенциалы мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык аныкталган.

    Кафедранын илимий-изилдөөчүлүк тематикасы - “Борбордук Азиядагы аймактык саясатта Кыргызстандын орду”. Тема ар түрдүү ракурстан изилденет.

  • Тарых илимдеринин доктору, профессор А.С.Ормушев Борбор Азиядагы исламдык жана такфирдик агымдардын келип чыгышынын үстүндө иштеп келе жатат,

  • профессор А.О.Ибраев Борбор Азия мамлекеттериндеги билим берүү процесстери боюнча изилдөө жүргүзүп келе жатат.

  • Саясий илимдеринин доктору, профессор А.И.Токтосунова улуттук окшоштуктардын калыптанышында кыргыздардын этномаданий мурастык маселелерин изилдеп жатат,

  • философия илимдеринин кандидаты, доцент С.Х.Калимова, Кыргызстандагы азыркы дипломатиядагы толеранттуулук маданиятынын үстүндө иштеп жатат,

  • тарых илимдеринин кандидаты, доцент Мира Курманали кызы Кыргызстандагы азыркы билим берүү саясатын изилдеп жатат.

  • Борбор Азия мамлекеттеринде глобализация шартында саясий модернизация маселелерин доцент Дүйшеева Р.К., ага окутуучу А.А.Бургуев эл аралык жана аймактык мамилелерди изилдөөдө “дүйнө-системдик мамиленин ” изилдөө проблемаларын үстүндө ишеп жатат.

Кафедранын ар бир илимий багыты илимий изилдөөнүн жана практикалык ишмердүүлүктүн өз алдынча объектиси болуп, окуу жана илимий-методикалык процесстерде түздөн-түз чагылдырылат, жалпысынан айтканда 530800 “Эл аралык мамилелер” даярдоо багытынын профилине туура келет.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарых, маданият жана коопсуздук маселелерине арналган эл аралык илимий конференцияларга жана симпозиумдарга активдүү катышып жатат. Студенттерди кесиптик даярдоо максатында, ошондой эле эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө университетке лекцияларды окуу үчүн Кыргыз Республикасында аккредитацияланган дипломатиялык миссиялардын башчылары чакыртылат.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"