| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА БИЗНЕС» КАФЕДРАСЫ

Менеджмент жана бизнес» кафедрасы


Махмуд-Кашгари Барскани атындагы чыгыш университетинин окумуштуулар кеӊешинин тарабынан 2013-жылы 28-июнда №6 протокол чечими менен «Меннеджмент жана бизнес» кафедрасы негизделген. «Менеджмент жана бизнес» кафедрасы университет структурасынын эӊ жаш кафедраларынын бири.

Окуу процесси Мамлекеттик билим берүү стандартынын «Менеджмент» 521500 багыты боюнча уюштурулуп, МО и Н жана МП КР 2006-жылдын 1-февралынын №70,1 регистарациялык номери боюнча 61б гуманитардык багыттар: Менеджмент, академиялык даражасы: Бакалавр,окуу мөөнөтү 4 жыл.
«Менеджмент» багытына абитуриенттерди биринчи кабыл алуу 2008-жылы жүргүзулуп кабыл алуу сынагынын негизинде биринчи курска 25 адам кабыл алынган. «Менеджмент» тармагы боюнча 2012-жылдан 2016-жылга чейин 5 бутүрүүчүлөр аякташкан580200 «Менеджмент» бакалавр багыты боюнча менеджмент алкагында, маркетингде,логистикада, стратегиялык башкаруу, иновациялык башкарууну, эсеп-кысап башкаруусун, административдик башкаруу,персонал менен башкара билүүнү, антикризистик башкаруу, организациялык теориялар, уюштуруучу таритипте сапаттуулукту башкаруу,изилдөө системасын башкаруу, маалымат - технологиялык башкаруу, башкаруунун чечимдерин, жекеи шкерликти, конфликт чечүү башкаруусун, сүйлөшүүлөрдү жургүзүү, креативдүү башкаруу, интеракивдүү бизнес, эл-аралык башкарууларды, статистика, туризм башкаруусу, бизнес жүргүзүүнун этикасын, маркетинг башкаруусун, кичи жана орто бизнес башкаруусу, экономикалык чечимдерди кабыл алуу, бизнестеги экономикалык маалыматтарды өздөштүрүүдө тереӊ толук кандуу адистерди дардайт.

580700 бакалавр багытындагы «Туризм бизнесин башкаруу» туризм жаатындагы бизнести, мейманканалык бизнес, башкарууну,уюштууруучулук тартипти, персонал менен иштөө, логистиканы, эсеп-кысап, макроэкономиканы, микроэкономиканы, эл-аралык бизнести, бизнести уюштура билүүну, туризм индустриясынын маркетингин, кеп маданиятын, чет тилдерди, туризмдеги антикризистик башкарууну жана экскурсия иш чараларын уюштура билүү, маанилүү иш кагаздарын жүргузө билүүсүн, психологялык сүйлөшүү,барлашууну уюштура билүүсү,туризм тармагында укуктук камсыздоолорду, туристтик камсыздоонун формалары жана турлөру, бизнес этикетин чет тилде жургүзүү, туризмдеги ишкерлик ишмердүүлугун толук кандуу профессионалдык деӊгээлде даярдайт.


580500 бакалавр багыты толук кандуу адиситикти даярдоодо тереӊ билим берүү менен заманбап маалымат жана байланыш технологияларын, маалымат маданиятын, адистикти окутууда компьютердик технологияларды колдонуу, келечектеги профессионалдуу ишмердүүлүгу, өзүн-өзү тынымсыз иштөө менен квалификациясын жогорулатуу, адистикти тереӊ түшүнүү жөндөмдүүлүгүнүн калыптанышы жана илимий изилдөө аналитикалык иштеринин жүрүшүнүн негизги маалымат системаларын колдоно билүүгө үйрөтүү.
Кафедра башчысы
доцент, экономика илиминин кандидаты - Сарыбаев Н.С.
Сабактар күндүзг окуу формасында жүргүзүлөт.

Кафедрадагы профессордук-окутуучулук курам илимий даражасы бар жана профессионалдык чөйрөдө тажрыйбалуу адистер менен камсыздалган.

Кафедрда илимий – педагогикалык жана практикалык тармакта тажрыйбасы бар 10 окутуучу бар. Алардын ичинен илимий даражалары бар доцент жана экономика илиминин кандидаты болгон профессор, доцентер Н.С.Сарыбаев, Н.П.Жилина, Т.И.Искаков, Э.А.Джалбиев профессор, экономика илиминин кандидаты Искаков Т.И. ошондой эле 5 ага окутуучу Т.Н. Сапаралиев, М.А.Жорокулова, А.Бокоева, Л.Н.Белоконь, А.Омурзаковалар эмгектенип келишет.


    «Менеджмент жана бизнес» бөлүмү төмөнкү маселелерди чечет:

  • Ал студенттердин теориялык билимдери менен негиздерин көзөмөлдөө менен экономикалык чөйрөнүн механизмдерин туундусун эркин өздөштүрүүгө багыт берерт.

  • Коомдогу өзгөртүүлөрдү чагылдырууга окутуу программасын өзгөртүп, б.а. маалымат жана байланыш чөйрөсүндө иштеп чыгуу заманбап жарнак технология, комплекстүү маркетинг жана башкалар иштеп чыгуу.

  • Өзүнүн жол-жоболорун иштеп чыгуу болуп саналат окутуунун жаӊы кыйла натыйжалуу моделин киргизүү.

  • Мамлекеттик мекемелерде жана каржылык насыялык мекемелерде жана коомдук уюмдарда практикалык тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк менен студенттерди камсыз кылат.

Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"