| | | | | | | | | |
        


Наш адрес: г. Бишкек
ул. Эсенгула Ибраева 6-а
Телефоны для справок:
0 (312) 33 73 81;
0 (312) 33 73 69

e-mail: admin@chygysh.kg

«ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ» КАФЕДРАСЫ

«Экономика жана коммерция» кафедрасы


«Экономика жана коммерция» кафедрасы тѳмѳнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт: 580100 «Экономика» - «Финансы» жана «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» профилдери, 580700 «Бизнес башкаруу» - «Банктык бизнес башкаруу», «Туристтик бизнес башкаруу» профилдери, 580300 «Коммерция» - «Бажы кызматындагы коммерция», «Жарнактык бизнестеги коммерция» профилдери 2004-жылдан бери кесиптик жогорку билим берүүнүн Мамлекеттик стандартынын негизинде. Кафедра бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет.

Кыргызстанда рыноктук мамилелердин калыптанышы бакалаврларды даярдоого түрткү берди. Ѳнүгүп жаткан мамилелер экономика боюнча араб тилин билген бакалаврларды даярдоону талап кылат. Бул багытта бакалаврларды даярдоонун ѳзгѳчѳлүгү болуп кафедрада ислам экономикасынын дисциплиналарын окутуу: «Ислам экономикасынын негиздери», «Исламдык банктык иш», «Исламдык финансы», «Исламдык баалуу кагаздар рыногу», «Такафул исламдык камсыздоо» жана «Исламдык салык алуу». Бул дисциплиналар боюнча сабак берген ПОКдын ѳздѳрүнүн автордук лекциялары бар.


Адистештирилген экономикалык билим берүүнү киргизүү дүйнѳдѳ исламдык каржылоо принциптеринин популярдуулугунун ѳсүшү менен далилденет.Биздин эл үчүн шариатка каршы келбеген банктык жана башка кызматтарды кѳрсѳтүүдѳ ислам каржы чѳйрѳсүндѳ аныкталган квалификациялуу кадрлардын тобун талап кылат.

Ислам экономикасы боюнча адистердин жоктугу исламдык каржылык компанияларды түзүүчү менеджерлерди ислам ѳлкѳлѳрүнѳн адистерди чыгымдарды жѳнгѳ салуу, калкка кызмат кѳрсѳтүү технологияларын жѳнгѳ салуу үчүн чакырууга мажбурлайт.

Ислам экономикалык сабактарынын киргизүү зарылдыгы объективдүү процесстерге, дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга, мындай өзгөчөлүктөгү жогорку квалификациялуу кадрларга суроо-талаптын өсүшү жана бул финансылык азыкка талаптын көбөйүшүнө байланыштуу.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы


Профессордук-окутуучулук курамдын квалификациялык деңгээли жана даражасы билим берүүчүлүк ишмердүүлүктү жүргүзѳт.

 • Э.и.к., доцент К.И.Идинов Кыргызстандагы азыркы экономика илимдеринин кадыр-барктуу ѳкүлдѳрүнүн бири. Ал 15 монографиянын (авторлош), 85 илимий макалалардын автору. Республикалык илимий эл аралык конференцияларда, семинарларда, тегерек столдордо ѳзүнүн баяндамалары жана макалалары менен дайыма катышат. 43 жылдан ашык педагогикалык стажы бар. Анын жетекчилиги менен аспирант, докторанттарынын кѳпчүлүгү ѳзүнүн илимий ишин жактады жана аларга илимий наам берилди.


 • Э.и.д. М.Т.Койчуев Кыргызстандагы банк иштери боюнча теоретик жана практик адис.Бир катар олуттуу эмгектердин автору. Дайыма эл аралык жана республикалык илимий симпозиумдарга, конференцияларга илимий баяндамалары, макалалары менен чакыртылат. Студенттерге «Банк ишмердүүлүгүн талдоо» дисциплинасын компьютердик класста информациялык технологияларды колдонуу менен банктын абалын ар тараптан талдоо менен сабак ѳтѳт.


 • Джумаканов Р.Ч., э.и.к., , ЧУнин профессору. Банктык мыйзамдар жана банк ишмердүүлугү, банктык тобокелдиктер боюнча жогорку класстагы адис, практик, тобокелдик-менеджери. Жыл сайын GARP жана Дүйнөлүк банктын линиясы боюнча Кыргызстандын коммерциялык банктарынын тобокелчи-адистерине тренингдерди ѳтүп берет.


 • Болджурова А.С., э.и.к., кафедра башчысы. 2006-жылдан бери «Ислам экономикасынын негиздери», «Исламдык банк иши», «Исламдык каржы» дисциплиналары боюнча автордук лекцияларын окуп келе жатат. 2013-жылы «Ислам экономикасынын концепциясы жана аны Кыргызстанда колдонуу мүмкүнчүлүктѳрү» деген темадагы кандидаттык диссертациясын коргогон. Жыйынтыгында 2009-жылдан бери кафедра ислам банкинги боюнча комплекстүү билимдерге ээ болгон адистерди даярдап жатат. Бул багытта квалификациялык бүтүрүү иштери жазылып, корголду. Бүтүрүүчүлѳр исламдык каржы компанияларда жана уюмдарда иштеп жатышат.


 • Шалпыков К.А., э.и.к., 1993-жылы «Каржы.Акча жүгүртүү.Кредит» адистиги боюнча Санкт-Петербург шаарындагы Экономика жана финансы университетинен кандидаттык диссертациясын коргогон. «Аманбанк» РК Директорлор Кеңешинин консультанты. Студенттерге банктык билимдер боюнча дисциплиналарды банк ишинин механизмдерин пайдалануу жана практикалык колдонуу менен РК «Аманбанкта» ѳтѳт. Кафедранын илимий иштелмелерин жазып чыгууда жана иш чараларын ѳткѳрүүдѳ активдүү катышат.


 • Саадабаева Ф.А., э.и.к., 2009-жылы Б.Н. Ельцин атындагы КРСУнин Диссертациялык Кеңешинде кандидаттык диссертациясын коргогон. Экономикалык теория, макро жана микроэкономика боюнча адис. Бир катар илимий эмгектердин автору.


 • Сарбанов Улан Кытайбекович, э.и.к.,ЧУнин доценти.1991-жылы Новосибирск мамлекеттик университетинин «экономикалык кибернетика» адистигин бүтүргѳн. 1997-жылы Pew Economic Freedom Fellowship программасы боюнча (АКШ, Колумбия округу, Вашингтон ш.) Джорджтаун университетинин стипендиаты. 2001-жылы экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн «Өткѳѳл экономиканын кредиттик-акча саясаты (Кыргызстандын мисалында)» деген темадагы кандидаттык диссертациясын Мамлекеттик Башкаруу университетинде жактаган (Москва ш., Россия). 1999 жылдан 2006-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын тѳрагасы болгон. Эл аралык уюмдарда жана коммерциялык банктарда тажрыйбасы бар.


 • Саккараева Р.Дж., э.и.к., экономикалык дисциплиналар боюнча окутуучулук ишмердүүлүгү боюнча 30 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Бишкек ш. ЖОЖдорунун түзүмдүк бѳлүмдѳрүндѳ кѳп жылдар бою жетекчилик кызматта иштеген. Бекитилген дисциплиналарды жогорку кесиптик деңгээлде ѳтѳт.


 • Джумабаева Дж.Б., магистр, кафедранын ага окутуучусу. Бухгалтердик дисциплиналар боюнча окутуучу, коммерциялык эмес уюмдарда башкы бухгалтер катарында тажрыйбасы көп адис. Азыркы учурда изденүүчү болуп эсептелет. “Кыргыз Республикасындагы коммерциялык эмес уюмдарда бухгалтердик эсеп жана анын экономиканы өнүктүрүүдөгү ролу”.


 • Макешова П.Ш., ага окутуучу, аспирант. КРнын УИАнын Дж. Алышбаев атындагы Экономика институтунун аспирантурасында окуйт. Изилдөөгө алынган темасы: “Кыргыз Республикасынын исламдык каржылык институттарында бухгалтердик эсептин негиздери”.


 • Джунусбаева Ч.И., аспирант, ага окутуучу. КРнын УИАнын Дж. Алышбаев атындагы Экономика институтунун аспирантурасында окуйт. Изилдөөгө алынган темасы: “Ислам экономикасынын элементтери жана анын экономиканы өнүктүрүүдөгү ролу”.


 • 2014-жылы Эл аралык «Ата-Түрк - Ала-Тоо» университетинин аспирантурасын бүтүргөн. Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “КРда азыркы шарттарда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо” деген темада кандидаттык диссертациясын коргоду. Ал иштеп чыккан өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун эсептөө методикасы Дүйнөлүк Банк тарабынан жактырылган. Жыйынтыгында 2014-жылы 6-октябрдан 31-октябрга чейин ал М.В.Ломоносов атындагы ММУнун (Москва ш., Россия)ПОК үчүн “Борбордук Азия өлкөлөрүнүн азык-түлүк коопсуздугун аныктоо методикасы” деген темада семинарга чакыртылган тренер катары иштеп берди.


 • Акматова А., ага лаборант – Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин “Менеджмент” адистигин артыкчылык диплому менен бүтүргөн.


Назад...


© Copyright 2016, Международный Кувейтский Университет
разработчик Тургунбаев Эмиль  кафедра  "ПИМиЕД"